วัฒนธรรม

ภารกิจองค์กร

ขอให้โลกเจริญรุ่งเรืองและช่วยให้วิสาหกิจพัฒนา

วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิต

ค่านิยมหลัก

สร้างประโยชน์ต่อสังคมและโอกาสให้กับพนักงาน

ค่านิยมทางจริยธรรม

ความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันที่เป็นธรรม

ปรัชญาความสามารถ

คุณธรรมและพรสวรรค์ ผู้คนใช้พรสวรรค์และสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวคิดด้านคุณภาพ

สินค้าสะท้อนระดับคุณภาพคือชีวิต